Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nová Paka

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 180x
Počátkem 19. stol. lidové hry, lidová herecká společnost Jana Nypla, činnost zaznamenána do 1922(?).

1818–1828 hráli studenti, česky i německy.

1827 shořelo papírové divadlo, které měl školní fond uloženo na půdě radnice.
Zásluhou učitele Víta Šátka pořízeno nové, ale opět jen s papírovými kulisami.

1830 se hrálo v sále Fr. Ende. Hrálo se každých 14 dní česky a německy. Uveden Štěpánkův Čech a Němec,Kdybych se byl neženil, Štěkavec,
1831 Na zapřenou; Liška nad lišku; Lhář a jeho rod; Loupežníci na Chlumu,

V 40. a 50.lech se hrálo pravidelně několik představení ročně.

1864 otevřen divadelní sál v školní budově.

1867 uvedena Matka a dcera ve prospěch chudých žáků (kým neuvedeno).

1868 založen Spolek divadelních ochotníků.

1894 Akademikové novopačtí.

1896 zal. Všeodborový spolek Pokrok.
1896 Zábavný odbor zpěváckého spolku Hlasoň.

1897 zal. Národně vzdělávací spolek Havlíček.

1897 zal. Katolická vzdělávací jednota pro Novou Paku a okolí.

1903 Občanská beseda,
1903 Sokol, DO

1906 Zpěvácký spolek Vlastimil.

Ochotnické divadlo hrál i Všeodborový spolek Pokrok, jehož majetek po 1921 přiřčen sociální demokracii.

1918–1929 hrála Dělnická tělocvičná jednota.

1918–1929 Katolická vzdělávací jednota.

1921 po vzniku KSČ zal. Dělnické divadlo, činnost skončila zákazem KSČ 1938, členové přešli do jiných souborů.

1922 hrála divadlo pobočka Federace Dělnických tělocvičných jednot.

1922 založen Dramatický a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská.

1922 též DrO sdružení dorostu Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

1923 zal. Proletkult.

1930 DO Jablonský.

1936 Družstvo pro postavení stálého divadla.

1954 DS Závodního klubu Nopaka.

V 50. a 60. letech 20. stol. zde působil Divadelní soubor Domu osvěty.

1956 DS ZK ROH n. p. Regala soutěžní představení Loupežník.

Od konce 50. let Divadelní soubor Jedenáctileté střední školy, později Všeobecně vzdělávací střední školy.

1969 mládežnický DS Středního odborného učiliště, činný ještě 1988.

1980 zal. mládežnický DS JKP.

1989–1992 Garryikkoowoo industriální divadlo.

1996 zal. studenti KING (Klub individualit novopackého gymnázia).

1999 Školní soubor Základní umělecké školy.

1999 Divadelní soubor Městského kulturního střediska.

1999 vznikla Skupina Theatre de l´art brut.

Od 2005 Tři na tři, soubor Městského kulturního střediska.

2003 Dětský divadelní soubor J. K. Tyla.

Loutkové divadlo
Od pol. 19. stol. se zde loutkářství věnovala rodina Maiznerových (zřejmě profesionálně). Působili zde také Ant. Sucharda st. a ml. (řezbáři), kteří svou tvorbou výrazně poznamenanou tradicí barokní řezby, ovlivnili podobu českého marionetového divadla té doby. Vyráběli loutky pro profesionály, rodinná divadla i ochotníky.

1920 zal. LS Spolku na podporu chudých studujících.

1946 LS Skautů. Hrál v hostinci U Nálevků.

1954 LS ZK Regula a Dětského osvětového domu.

1979 LS střední pedagogické školy. Činný ještě 1988.

1979 LS Korálek MěKS. Činný i v 90. letech.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 71, 94.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 159, 167,197.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s.331,1969; II, s. 291, 1977; III, s. 466, 1983.

Dixi: Z Nové Paky, Česká Thalia 1, 1867 s. 166

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FAJSTAUEROVÁ, Hana, HOLÁ, Jiřina, MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998–1999, 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

GREGAR, Saša, DEJL, Jaroslav, ŠEFRNOVÁ, Blanka: Regionální přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA 2002. Deník Dětské scény Trutnov, 2002/0.

GREGAR, Alexandr: Dětská scéna: Divadlo Jesličky v Hradci Králové, 11. – 13. dubna 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. AS 2005, č. 3, s. 51.

JANŮ, Otakar: Rok 1848 v Podkrkonoší. Jednota bratrská, Turnov 1948, s. 33.

JAVORIN, Alfréd II, s. 160. Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály. kART, KK.

J.B: Ochotnické divadlo v Nové pace, Česká Thalia 1, 1867, s. 60, 66–67.

JELÍNEK: Z Nové Paky. Zprávy z divadel. Loutkář 1930/31, č. 10, s. 247.

KNAP, Josef: Umělcové na pouti. Praha 1961, s. 7, 23, 42.

MENČÍK: Vánoční hry, s. XI.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 54–56.

nesign.. Z Nové Paky, Česká Thalia 1, 1867, s. 218.

NOVOPACKO, III. díl, 1929.

OCHOTNICKÉ divadlo v Nové Pace. Podepsáno B. Česká Thalia 1867, č. 5, s. 66; č. 6, s. 66–67. NK.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SLAVÍK, B.: U Suchardů. Hradec Králové 1973.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. AS 2005, č. 3, s. 50–51.

TÁBORSKÝ-STEIN, Vojta : Dějiny venkovských divadelních společností. Praha 1930.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 251–252. kNIPOS, kART.

TOMEK, F.: Loutkové divadlo v reálce novopacké. Loutkář 1920/21, s. 119.

TYPLT, Jaromír: Heslo pro databázi ČAD. Rkp. září 2006.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 273. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VLACHÝ, K.: Loutkářství v Hradeckém kraji. ČsL 1954, s. 80.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771–1824. Praha, Orbis 1956, s. 527.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 113.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, pozn. 10, s. 217, 265.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97–101.


Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 1.

Divadelní listy 1883, č. 22, s. 191, č. 35, s. 298.
Divadelní listy 1902–3, č. 19, s. 344.

nesign.. Z Nové Paky, Česká Thalia 1, 1867, s. 166, 218.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 26.


http://www.open-art.cz/theatre/
Archivy:
Jičín, Státní okresní archiv:
Dramatický a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská v Nové Pace,
1923–1943. Ev. č. pomůcky 112.
Fond Družstvo pro postavení stálého div. Nová Paka 1937–1958, AP 316.
Spolek divadelních ochotníků Nová Paka, AP 352.
---
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Nová Paka.
Časový rozsah: 1851–1952
Metráž: 0,70 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Knihy protokolů o valných hromadách a výborových schůzích 1880–1933, kniha členů 1906–1927, soupis divadelních her sehraných v letech 1830–1950, podací protokoly 1933–1936, stanovy a jejich změny 1892–1939, oběžníky 1939–1940, stav členské základny 1890–1951 aj. Ostatní materiál: plakáty, programy, fotografie, divadelní hry.
Archivní pomůcky
FRANCEK J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ NOVÁ PAKA, 1851–1952. Inventář, 2000, s. 8, ev. č. 336.
AP 352
Fond obsahuje (výpis Jiří Valenta 2003):
Fasc. 1: plakáty 1880–1930,
do 1880 soupis provedených her,
1880 Pl. Čím dál, tím hůř,
do 1883 soupis (ročně 9–11 her, 1883 14 her),
1884 Pl Záviš z Falkenštejna,
do 1893 Proslov k 60. výročí SDO. Obr. foto o slavnosti 60. let trvání SDO 1893 (kopie v exp. MaG Jičín).
1893 Pl. Nevinně odsouzen,
do 1897 soupis,
od 1898 komplet plakátů,
1930 pozvání na oslavy 100letého jubilea SDO v NP. Obsahuje jména funkcionářů (ředitelů divadla) od 1880.
Též Glat, Josef: Paměti Spolku divadelních ochotníků v Nové Pace. 1 s.
Foto z průvodu, Psohlavci v přírodě.
Fasc. 2: plakáty a programy div. představení 1931–1950,
mj. trikolory s nápisem Spolek divadelních ochotníků Nová Paka, 1820.
Kart. 2: plakáty 1880–1951, foto.
Mj. Inventář SDO v NP sepsaný v červenci 1925 hospodářským správcem Fr. Pavlovcem. 21 s. (dokazuje vybavení spolku).
Výpisy k dějinám ochot. divadla v NP:
a/ k 60. výročí P. Jos. Beran (od 1827),
b/ z České Thalie 1867 opis,
c/ přednáška Dr. F. Pacáka, 1926
d/ Záhorský, Karel: Počátek ochotnického divadla v NP. Rkp. 1888. 11 s., plakáty.
Kart. 3: mj. k 90. výročí trvání SDO v NP 1923 uv. Jan Výrava. Úplná dokumentace, velmi zdařilé fotoportréty jednotlivých osob. Průvod.
Povolení hry Dcera druhé roty, OÚ Nová Paka 1939 s cenzurními zásahy. (kopie Nová Paka)kART (knihovna ARTAMA):
PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Nová Paka, Městské kulturní středisko:
Soubor loutek (výroba Moravské družstvo umělecké výroby Únanov) , loutky čert, myslivec, kostlivec (tradiční dřevořezba, patrně ze Suchardovy dílny). Vystavovalo Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, 1999.

Praha, Národní muzeum, Divadelní odd.:
Pozvánka na inscenaci Prodané nevěsty. Akademikové Novopačtí, 1894. T 10029/35

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis in Databáze MČAD.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8066/1922, Dramatický a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská (zal.).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2537/1922, DrO sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Rozvoj.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/548/1936, Družstvo pro postavení stálého divadla.

Související Soubory

Související Obrázky

Letopisy, s. 093, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 094, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 095, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 095, Nová Paka, vývoj do 1868
Letopisy, s. 096, Nová Paka, vývoj do 1868
Nová Paka, Jánošík, biřici
Nová Paka, Městské muzeum, výstava Vojtěcha Suchardy, 2024
Nová Paka, opona, Oblouky, město, Jan Machytka, 1866, čb foto
Pozvání na oslavu stoletého jubilea ...1830-1930.


Mapa - Nová Paka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pozvání na oslavu stoletého jubilea ...1830-1930.
Nová Paka, Jánošík, biřici


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.