Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Volyně

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1848
Ve 30. a 40. letech 19. stol. se zde hrálo ochotnické divadlo v české řeči.

Od 1848 zde působili Divadelní ochotníci. 1891 se přejmenovali na Spolek divadelních ochotníků Bozděch. Od 1940 měli Soubor mladých, který 1942 přešel pod Zábavní a vzdělávací odbor Sboru dobrovolných hasičů. 1951 po zrušení spolků přešel soubor SDO Bozděch pod ROH pivovaru (RK Pošumavských pivovarů).

V 60. letech 19. stol. ve městě provedena Vánoční hra o králi Herodesovi (tři králové se setkávají s nahluchlými).

Od 70. let 19. stol. hráli příležitostně žáci místní školy – např. 1871 hráli žáci Obecné školy Volyně. 1952 žáci střední školy (patrně Osmiletá SŠ Volyně). 1988 Dětský divadelní soubor při Základní škole Volyně.

1919–1953 Zábavní a vzdělávací odbor Sboru dobrovolných hasičů, hráli v sále U nádraží.

Od 1919 též Dramatický odbor Sokola Volyně (hrál pro děti).

1921 hrál Vzdělávací odbor Strany čs. socialistů Volyně.

1929 hrála Národní jednota pošumavská.

1929 studentské představení za spoluúčinkování SDO Bozděch.

1931 hrály žákyně Dívčí školy obecné a měšťanské Volyně.

1936–1938 Dramatický odbor Mladé generace Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

1938 hrála Dělnická tělocvičná jednota.

1951 Spolek divadelních ochotníků Bozděch (viz výše) převeden pod Závodní klub ROH Pivovaru (RK Pošumavských pivovarů). 1953–1954 provedeno spojení všech volyňských ochotníků do Divadelního souboru ZK ROH Pošumavské pivovary, název Bozděch odsouván do pozadí. 1970 z rozhodnutí MěNV převedení divadelní soubor pod Osvětovou besedu. 1974 Osvětová beseda změněna na Městské kulturní středisko, při kterém byl soubor činný do 1988.

V 70.–80. letech 20. stol. dětský soubor pionýrského oddílu.

1978 vzniklo Studio Městského kulturního střediska vyčleněním skupiny divadelníků z Divadelního souboru MěKS (viz). 1995 jeho činnost skončila (z části členů později vznikl Divadelní spolek PIKI).

1997 vznikl z části z členů bývalého Studia MěKS Divadelní spolek PIKI. 2017 činný.

2012 vzniklo Volyňské divadelní studio – VODVAS. 2018 činné.


LOUTKOVÉ DIVADLO
Od 20. let 20. stol. LD Sokola, 1946 obnovení činnosti, V 50. letech 20. stol. Divadelní soubor Tělovýchovné organizace Slavoj Volyně, 1962 Loutkářský kroužek ČSM TJ Slavoj, naposledy se hrálo 1976.

1983 LD Městského kulturního střediska, ved. M. Kroupová.
----------------

Zahraniční reprezentace
PIKI: 2002 Slovensko, Martin, Scénická žatva.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 322, 356.

CÍSAŘ, Jan: Divadelní Děčín&Divadelní Třebíč 2007 aneb Proměna? AS 2007, č. 3, s. 17–22.

ČERNOCH, J.: Přehlídka divadelního fandovství. Palcát 18. 3. 1987.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 306, 376.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 291.

DVOŘÁK, A.: Prostředky komiků. Čs. ochotník 1947.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních Divadelního Děčína a Divadelní Třebíče 2007. AS 2007, č. 3, s. 23–32.

FEKAR, Vladimír: Víkend sedmi statečných – Z Národní přehlídky seniorského divadla Znojmo 2008.

FIALA, Josef: Český lid 1927, s. 98–102.

GOTTWALD, T.: Raport o Volyňském divadelním jaru 91. Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 8–9.

GRIMMOVÁ, Michaela: Sám na jevišti. (Jaroslav Kubeš.) AS 1985, č. 12, s. 5.

HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP 1993.

HEJTMÁNEK, Josef: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

HANKOVEC, Milan a SLANAŘ, Václav: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART.

HANKOVEC, Milan: Zpracoval výpisy z arch. mat. SOkA Strakonice. Rkp. 2002, 36 s. PC ART.

HOUZIM, Jiří: Volyňské divadelní jaro 95. Amatérská scéna 1995, č. 2, č. 8.

KNAPP 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22–23.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny. AS 1999, č. 6, s. 18–19.

KOPAČKA, J.: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2001, 3 s. kART.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 660–662.

PRACHATICE: Štít a Štítek města Prachatic. AS 2007, č. 2, s. 74, Zprávičky.

PROGRAM celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebného divadla Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 4–5.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

RYCHECKÝ, Saša: Opět v Jeseníku, tentokráte „V údolí“… AS 2004, č. 5, s. 36.

SEDLÁKOVÁ, Štěpánka, NÁPRSTKOVÁ, Kristýna: Soubor Piki přivezl Augusta. Recenze představení na Budějcké Thálii. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 263, 10. 11. 2001, s. 16.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 346. kART.

Volyně, PIKI – In: Redakce: Barbara Kodetová hraje opět v Činoherním klubu. Scena.cz – 1. kulturní portál, 8.5.2006, rubrika – Z médií, http://www.scena.cz/index.php?o=4&d=1&r=21&c=5514 (viz Texty)

WEIGOVÁ, Stanislava: Přehlídka jednoaktových her. Rudé právo 1986, 23. 5., s. 5.

ZAJÍC, Vladimír: 43. Třešťské divadelní jaro L.P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25–29.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… AS 2007, č. 2, s. 29–30.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 90, 92. kART.

ZBORNÍK, František: Dvacáté čtvrté Skupovy Strakonice s dodatečným stínem. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 175–176.

ZPRÁVY ochotnické. Jeviště 1921, č. 12, s. 191. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ 1938.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 81.


České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.

Divadelní listy 1902–3, č. 1, s. 20.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291; 1909, č. 3, s. 90, č. 18, s. 452.

Jeviště, div. týdeník, roč. I., 23. 12. 1920, č. 50, s. 588; 1921, č. 8, s. 127; č. 12, s. 191; č. 17, s. 271; č. 29, s. 463; č. 43, s. 647.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 5, 20. 12. 1911, s. 63; č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Otavan, měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského, roč. VI., č. 9–10, Písek 17. 6. 1922, s. 153. (Excerpoval Alexandr Debnar, archivář v. v., pro DČAD září 2016.)

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 1, s. 1.


Facebook – Volyňské divadelní studio VODVAS – https://www.facebook.com/vodvas

Webové stránky Divadelního spolku PIKI Volyně – http://www.ds-piki-volyne.estranky.cz/
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i.č. 2734, ka 1899.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9969/1936, DrO Mladá generace Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

Strakonice, Státní okresní archiv:
OÚ Strakonice kn č. 72– jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948.
(ST) 101 – kn č. 71/ONV Strakonice – kn č. 370 – Rejstřík spolků od 1. 7. 1949 93/IV; SDO Bezděch, 1891–1943. Ev. č. pomůcky 82; Fond OkÚ Strakonice, ka 106. 8/6, ka 233, 8/6; Pl IV/40.
Pl Lkr ČSM TJ Slavoj, sg IV/117.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Volyně, kronika obce 1868–1962,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjovp&menu=3&id=1246&page=265
Vacov, kronika obce 1926–1959,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiova&menu=3&id=122&page=78
Vacov, kronika obce 1960–1975,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiova&menu=3&id=974&page=6
Čepřovice, kronika obce (1314)1951–1981,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjoch&menu=3&id=517&page=41
Volyně, dívčí škola obecná a měšťanská 1898–1935,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjsvo&menu=3&id=129518&page=189

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Videozáznam představení Česnekový sad na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Jak je důležité míti Filipa na DT 2000 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení August, August, August na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Goldoniáda na DT 2004 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Volyně (Třebíč, Poděbrady, Děčín), CP amatérského činoherního a hudebního divadla, obálka almanachu 1992–2022
Volyně, Bozděch, opona, postava Čechie s múzami Kalliopé, Erató, Thália, Therpsychoré, autor Maxmilián Boháč, 1909
Volyně, Divadelní odbor ZK ROH Pivovar, Matka, 40. JH 1970
Volyně, divadelní sál hotelu Na nové, odporový reostat, 192x
Volyně, PIKI, Goldoniáda, 2004
Volyně, PIKI, Podzim života je krásný, NP seniorského divadla Miletín 2014
Volyně, Sokol, sokolovna
Volyně, Studio MěKS, Kontrabas, JH 1993
Volyně, Studio MěKS, Ryba ve čtyřech, 1981
Volyně, Vápeník René, DS PIKI, 2008
Volyně, Volyňské divadelní jaro, program, 1982
Volyně, Výstava Ochotnická tahanice, návrh na přestavbu hostince U Nádraží pro divadelní účely, 1909


Mapa - Volyně

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Volyně, Bozděch, opona, postava Čechie s múzami Kalliopé, Erató, Thália, Therpsychoré, autor Maxmilián Boháč, 1909


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.