Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Prachatice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Prachatice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1561
1561 obdržel bakalář Jan odměnu za recitování komedie, další rok opět.

1570 učitelé a jejich žáci sehráli hru Comedie o Zuzaně.

1691 hrál školský kantor divadelní hru (nezjištěnou) na Velký pátek.

Patrně okolo 1819 se hrálo poprvé světské divadlo, tehdy “synkové prachatičtí zarazili ku svému pobavení divadlo v radním domě” (pozdější soudní budova).

1832 radniční dům vyhořel, divadlo na čas skončilo.

1840 město zakoupilo kulisy zrušeného divadla na Pražském hradě (nebyly patrně využity).

1869 obec postavila novou radnici a v ní divadelní sál, ale hrálo se zde až 1876, kdy zde studenti a místní Sbor dobrovolných hasičů postavili jeviště. První hra – Ultimo. Po velkém úspěchu se zde hrálo v tomto roce poprvé česky, když sem zavítala na dvě představení česká společnost Josefa Brauna.

1876–1882 v provozu nové divadlo (čp. 2/3), ale hrálo se německy.
1877 postavili nové jeviště a hráli na něm do 1881, kdy obec div. sál přestavěla na divadlo, otevřené 1883. 1884 zde sehráli žáci českých matičních škol Budečské jesličky. Od tohoto roku pravidelně každý rok se zde pořádalo divadlo, plesy a zábavy. (Městské divadlo sloužilo pro české – především kočující společnosti – i německé hry se zde hrály až do 1939, poté výlučně německy, od 1945 znovu české divadlo).

1882 založena Česká beseda, ve spolkové místnosti se m. j. hrálo divadlo.

1884 zde sehráli žáci českých matičních škol Budečské jesličky.

1903 postaven Národní dům, zde se potom hrálo české divadlo.

1912 Sokol získal od ÚMDOČ divadelní knihovnu.

1914–1918 v 1. světové válce aktivity spolků utlumeny.

Ve 20. letech 20. stol. hrál loutkové divadlo Sokol.

1928 založen v městském divadle Spolek divadelních ochotníků. 1951 likvidace spolku, krátce ještě hráli jako divadelní soubor Osvětové besedy. Poté pauza do 1955, kdy byla činnost obnovena – založen Kroužek divadelních ochotníků Osvětové besedy, které divadlo patřilo. Od 1967 působili jako Studio Okresního domu osvěty. 1969 se "Studio" stalo základem nově vzniklého Divadelního souboru Městského kulturního střediska, činného do 1992. 1992 na činnost tohoto souboru navázal Šumavský ochotnický spolek – ŠOS.

1935 založen Dramatický odbor Sociálně demokratické strany.

1936 vznikl Dramatický odbor Živnostensko obchodnické strany středostavovské a ještě další soubory.

1938 Prachatice sídlem Zeyerova okrsku ÚMDOČ, 10 ochotnických jednot.

1938 město anektováno k Německu.
Za 2. svět. války byly v místě okupanty zničeny archivní materiály o českých spolcích.

1950–1951 generální adaptace divadla.

1962 vznikl divadelní soubor Mikrosonda (zřizovatel zatím nezjištěn).

Řada ocenění města Prachatic – divadelní soubory i herci, režiséři...... i na přehlídkách, mj. 1973 Bratr Žak, 1975 Než kohout zazpívá, 1976 Věc Makropulos, 1978 Zapomeňte na Hérostrata (1978).

Od 1965 zde probíhaly divadelní přehlídky jihočeských amatérských souborů O štít města Prachatic.

V 70. letech 20. stol. loutkářský soubor Jentak.

1973 Loutkové divadlo Klenba.

Od konce 70. let dětský recitační soubor Pampelišky a recitační kolektivy ODPM (Okresní dům pionýrů a mládeže), vedla V. Zumrová, vychovatelka SPgŠ.

1981 po čtyřleté rekonstrukci otevřeno Městské divadlo, hlediště pro 213 diváků, jeviště s nejmodernější technikou.

V 80. letech 20. stol. působil v ODPM dětský divadelní soubor a dětský recitační soubor.

1984 Kroužek maňáskového divadla – dětský loutkový soubor Městského kulturního střediska Prachatice.

1985 založen divadelní soubor v gymnáziu, hrál na scéně v ODPM.

Od 1986 Divadlo malých forem IMPRO – soubor Městského kulturního střediska Prachatice.

1986 Maňáskový kroužek Okresní knihovny Prachatice.

1990–1993 Dětské divadelní léto, NP dětských divadelních a loutkářských souborů, pořádaná každoročně ÚKVČ, později IPOS-ARTAMA, organizovaná v místě Městským kulturním střediskem. Přehlídka navázala na Kaplické divadelní léto (viz Kaplice) a od 1994 pokračovala v Ústí nad Orlicí (viz) jako Dětská scéna.

1992 založen Šumavský ochotnický spolek (ŠOS), 2017 činný.

1997 přehlídka O štít města Prachatic obohacena o Štítek, přehlídku inscenací pro děti (u příležitosti oslav v místním divadle).

V 90. letech 20. stol. loutkářský soubor Orla, 2001 ved. M. Turková.

2000 třítýdenní přehlídka amatérských divadelních souborů.

2000 (patrně dříve)–2004 zde působil divadelní soubor Střední pedagogické školy Prachatice – Dutam. Z něj se vyčlenil Rarášek, další soubor studentů, kteří chtěli hrát divadlo pro děti, 2017 činný.

2001 div. dílna Na zkoušku jako jednoroční kurz formou víkendových seminářů jednou měsíčně, doplněný o samostatný desetidenní seminář na JH 2001, lektor Pavel Fiala.

2002 30. ročník přehlídky O štít města Prachatic, 6. ročník přehlídky pohádek pro děti Štítek.

2006 vybudováno ve starobylém domě č. 43 na Velkém náměstí Muzeum české loutky a cirkusu, expozice divadelního oddělení Národního muzea. Součástí expozice jsou i loutky a materiály několika historicky významných amatérských loutkových divadel. (Loutkář, č. 5, 2006)
Bibliografie:
ALMANACH 2 z dějin ochotnického spolku v Prachaticích – období let 1984–1996. Prachatice, Šumavský ochotnický spolek a Kulturní a informační služby města 1996, 36 s. kART.

AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestr.

BAŠTA, Antonín – SLAD, Jiří – STARÝ, Václav – ŽÁKOVÁ, Anna: Almanach z dějin ochotnického divadla v Prachaticích. Prachatice, MěKS 1983, 76 s. kART.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 989 (Dětské divadelní léto).

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 138, 216, 264, 334.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 112.

FRÖHLICHOVÁ, Leona: Herci z pěti divadelních spolků budou bojovat o přízeň diváků. Místní kultura 6/2002. Lista Prachaticka 21. 2. 2002.

HÄUSLEROVÁ, Jitka: Amatérská divadla na okrese Prachatice. Rkp. pro MČAD 1998, 2 s. Viz Místa/Okresy/Prachatice/Texty.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 264. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 345–346.

NĚMEČEK, J.: Půlstoleté a desetileté jubileum. AS 1979, č. 4, s. 15.

NĚMEČKOVÁ, Jana: Nenaříkáme, děláme, věříme. Amatérská scéna 1997, č. 6, s. 19.

POKUS o zdolání Himalájí. (LS Jentak) Podepsáno -bř-. ČsL 1977, č. 8–9, s. 205.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SLAD, J.: Dějiny ochotnického divadla v Prachaticích. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1993.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 73, 85.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 13.102, Pl SDO, 1933.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Prachatice, Státní okresní archiv:
Městské kulturní středisko Prachatice, 1961–1990 (Osvětová beseda Prachatice).
Metráž: 0,91 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je částečně přístupný.
Fond obsahuje knihu zápisů osvětové besedy z let 1961–1964, spisový materiál z let 1960–1986, knihu zápisů ze schůzí rady MěKS z let 1978–1980, knihu zápisů z pracovních porad MěKS z let 1978–1980, 1981–1983, deník pro evidování KVČ z let 1980–1983, knihy peněžních účtů z let 1978, 1980–1986, deník peněžních příjmů a výdajů z let 1978–1989 a spisový materiál z let 1961–1990, 37 kusů fotografií z výstavby obchodní domu Libín v Prachaticích z let 1978–1985.
REITZOVÁ E.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PRACHATICE 1958–1990. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 5, ev. č. 521.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Almanach z dějin ochotnického divadla v Prachaticích.
Malované opony, putovní výstava Muzea čes.am. divadla, 2008 - plakát
Malované opony, putovní výstava Muzea čes.am.divadla, instalace  v Prachaticích 2008
Prachatice, budova Muzea české loutky a cirkusu
Prachatice, budova Muzea české loutky a cirkusu
Prachatice, Loutkářská šatna Anny Suchardové-Brichové, Muzeum české loutky a cirkusu a Říše loutek, 2012, pozvánka,
Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu, autoři
Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu, poutač
Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu, poutač.
Prachatice, muzeum loutek


Mapa - Prachatice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prachatice, budova Muzea české loutky a cirkusu
Prachatice, muzeum loutek


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.