Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: České Budějovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1839
V 50. letech 18. stol. hráli františkáni a piaristé.
Od pol. 18. stol. se hrálo německy v budově bývalé solnice.
1819 bylo postaveno divadlo a hrálo se v něm.
--------------------------------------------

1839 první česká hra uvedená v Budějovicích, kde se hrálo dotud jen německy, se symbolicky jmenovala Čech a Němec.
(nezjištěno, kdo ji hrál)

1850 představení v české řeči sehráli herci Prokopovy společnosti.

1855 založen Spolek katolických tovaryšů (hráli např. v Budějovické besedě, také v městském divadle), doklady o činnosti ještě v 90. letech 19. stol. (V první pol. 20. stol. ho vystřídal DS Julius Zeyer).

1856 poslední vystoupení před smrtí sehrál v Č. Budějovicích J. K. Tyl (Chudý kejklíř).

Do 1880 se česky hrálo příležitostně i v městském divadle (např. Spolek katolických tovaryšů), po národnostních rozbrojích v hostinci Alžír.

1886–1893 ve městě masopustní průvody.

1887–1904 ochotnická divadelní představení organizoval profesor Petr Rada.

1895 založen Čtenářsko-ochotnický spolek J. K. Tyl. Od 1952 jako Dramatický odbor Závodního klubu Jihočeských energetických závodů, po 1989 soubor Jihočeské energetiky a. s. Nejstarší existující budějovický ochotnický divadelní spolek Tyl (asi od 2008 občanské sdružení) v roce 2015 činný.

1896 hrál Spolek akademiků Budivoj.

V 90. letech 19. stol. byl založen Dramatický odbor Národní jednoty pošumavské, hrál U Jiroušků. Činnost zaznamenána také ve 30. a 40. letech 20. stol.

1897 Českoslovanská obchodní beseda, činná i po 1. svět. válce, název změněn na Československá obchodní beseda, dramatický odbor.

Koncem 90. let 19. stol. aktivní Dramatický odbor Sokola Tyrš.

1903 hrál Spolek českobudějovických ochotníků Dalibor, v hostinci U zelené ratolesti a U anglického dvora.

Po 1908 zde působila Tělovýchovná jednota Orel, měla dramatický odbor.

1909 založena Dělnická tělocvičná jednota, činná ještě 1939 v Dělnickém domě.
1909 Akademikové.

1911 hráli žáci IV. obecné školy na Lineckém předměstí.

1913 hrál Dramatický odbor České strany křesťansko-sociální.

1918 zahájil v Metropolu Divadelní spolek Bozděch, doklady o jeho existenci jsou i ve 20. a 30. letech 20. stol.

1919 vznikl Ochotnicko-vzdělávací spolek Julius Zeyer, 1945–1950 působil v Domě Spolku katolických tovaryšů (který byl 1950 zlikvidován). Od 1952 jako J. Zeyer, dramatický odbor ZK Tužkař Koh-i-noor. 1956 přešel pod Osvětovou besedu jako Divadlo OB J. Zeyer. 1964 začali hrát v sálku Městského domu kultury, který byl zřízen v r. 1962 jako scéna Divadlo pro 111. Zde působili pod složeným názvem Divadelní soubor J. Zeyer D pro 111, později jen D 111 minimálně do 70. let (Viz též samostatné heslo Divadlo pro 111 / D 111).

1920 zaznamenán Zábavní a vzdělávací kroužek Jitřenka.

1921–1934 zde působila Jednota div. ochotníků Čechie.

1921–1939 Spolek divadelních ochotníků Vlastimil (uváděn jako spolek politické strany...?).

Ve 20. letech 20. stol. nepravidelně hrál Sokol I v Besedě, po 2. svět. válce se pokusil o obnovení činnosti, poté skončil.

Od 20. let 20. stol. též působil Sokol II v Národním domě na Linecké tř., ve 30. letech činný, ukončil r. 1948.

Ve 20. letech 20. stol div. soubor Československé obce legionářské.

1925 – 31.5.–1.6. Krajinský pracovní sjezd jihočeského ochotnictva s divadelní výstavkou.

Od 1925 J. K. Mayer, dramatický odbor Československé mládeže socialistické, od 1931 Divadelní jednota Mayer, zaznamenán ještě 1948.

Od 1925 (patrně už dříve) činné Sdružení katolické mládeže v Českých Budějovicích.

1925 působil ve městě Čtenářsko-ochotnický spolek Vltavan, registrován i 1935.

1926–1947 Tylova ochotnická družina, většinou hrála na zájezdech.

Od 1928 ve městě působil Spolek pro postavení nové divadelní budovy, registrován do 1949.

1929 sehráli poštovní zaměstnanci a zřízenci z Českých Budějovic operu Symfonie. Ve 40. letech a po 1950 Klub poštovních zaměstnanců, spolupracoval s Českým rozhlasem.

1931 zaznamenáno založení Spolku divadelních ochotníků Boleslav.

1932 Učitelský ústav měl divadelní představení v Matici školské.

(1933 ochotníci/?/ sehráli pašijové hry (foto Piláta a Proculi in: Svět, XII,1933, č. 10, s. 153.)

Ve 30. letech 20. stol. studentské divadlo na Reálném gymnáziu Č. B.

1935 divadelní soubor žáků Měšťanské školy Č. B.

Ve 30. letech 20. stol. už patrně existovalo Pěvecko-ochotnické sdružení katolíků farnosti sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí, doloženo i ve 40. letech, 1943 Pěvecko-ochotnické sdružení katolíků zapsáno jako Dramatické studio.

České Budějovice sídlem Macháčkova okrsku ÚMDOČ (od 1912), 1938 20 jednot. Od 1940 přejmenován na okrsek Zeyerův.

1937 zaznamenán Ochotnicko-pěvecký a hudební spolek Lumír.

Ochotníci se snažili různými způsoby udržet činnost i v době německé okupace. Kromě výše uvedených spolků (ČOS Tyl, OS Julius Zeyer, Div. jednota Mayer, DrO Národní jednoty pošumavské a další), vznikala další ochotnická činnost:

1940 ochotnická představení pod hlavičkou Macháčkova okrsku.

1941 založena studentská Mladá scéna, recitační a dramatické sdružení.

1941 založena agenturní organizace Radost ze života.

1942 povolen div. soubor Vzorná ochotnická scéna (byla založena Zeyerovým okrskem ÚMDOČ). Zakázána 1944.

1942 Dramatický odbor Besedy založil Klub přátel ochotnického divadla.

Ve 40. letech – v období 2. svět. války – hrál Kulturní odbor obce Církve českomoravské (před válkou a po ní název Církev československá).

1944 byla založena při učňovské škole Učňovská besídka.

Za okupace převzala záštitu nad mnoha ochotnickými představeními scéna Ochotnické služby, spolupracovala i s Jihočeským divadlem.
1944 českobudějovičtí ochotníci pod záštitou Ochotnické služby realizovali akci Divadlo v přírodě na našem venkově.

1946 vznikl Divadelní kolektiv Julia Fučíka při Kulturní komisi KSČ.

1948 Ústřední akční výbor NF v Praze vyzval všechny spolky k nové registraci s žádostí o povolení k další činnosti. Prvním signálem nové koncepce ochotnického divadla byl Jihočeský lidový festival práce a radosti.
Řada ochotnických spolků se rozešla, protože nedokázala překonat rozpory mezi členy, vyplývající ze srážky staré a nové orientace divadla. Jindy ukončily činnost ne vlastní vinou – např. v případě Sokola II, kdy byla organizace pronásledována rostoucí politickou mocí KSČ. Stejně dopadl i ochotnický spolek (?), který hrál v Národním domě v hostinci U Paštiků na Lineckém předměstí.

Současně pak ve městě působila řada souborů, hlavně výše uvedené: Tyl – dram. odbor ZK Jihočes. energet. závodů; Zeyer – dram. odbor ZK Tužkař a jiné už dříve existující soubory, postupně vznikaly a zanikaly další včetně dětských.

Patrně v 50. letech existovalo Divadelní studio ZK Sfinx (zatím nemáme informace).

1954 byl založen ochotnický soubor Klub strojařů Beseda. Přešla do něj část členů souboru Tyl. Od 1959 název Rudý koutek n. p. IGLA. Činný ještě v 60. letech.

Od 1956 pracoval Dětský dramatický soubor Čs. rozhlasu České Budějovice, činný patrně do roku 2000.

1957 hrál Divadelní soubor Domu armády Šverma.

1958 Divadlo poezie Osvětové besedy.

V 50. letech 20. stol. mělo divadelní soubor Pedagogické gymnázium (hrála v něm Iva Janžurová).

1959–1972 Divadlo poezie Krajské knihovny České Budějovice.

Patrně v 50. nebo 60. letech měla divadelní soubor i Krajská nemocnice (zatím nemáme informace).

Na začátku 60. let 20. stol. – Vojenské divadlo MUK – Moderní Umělecký Kolektiv.

1962 byl zřízen v Městském domě kultury (PKO) sálek – komorní scéna Divadlo pro 111 nebo také D pro 111 či D–111.
(zde založená profesionální komorní scéna Divadlo pro 111, soubor Městského domu kultury, ukončila po dvou sezonách činnost. V divadle hrály různé amatérské soubory, viz níže)

1962–1965 Dimafor (Divadlo malých forem), hrál v novém sálku D pro 111 (Divadlo pro 111).

1964 začal v D–111 hrát dlouholetý soubor J. Zeyer (viz samostatné heslo) pod názvem DS J. Zeyer D 111.

1964–1965 Divadýlko Pro Vás (ProVas), hrál též na scéně Divadlo pro 111.

1965 vojenský soubor Baterka.

1969–1973 zaznamenána činnost Dětského divadelního souboru Jitřenka.

1970 začal působit v D 111 nový soubor mladých lidí. V tomto roce též vzniklo při PKO v Českých Budějovicích Daleko nejmenší divadlo (DND), které uvedlo vlastní inscenaci na scéně D 111 a poté se spojilo s tamním souborem (viz soubor Divadlo pro 111 / Divadelní společnost D111) .

1971–1973 v rámci dram. odboru J. K. Tyl Jihočeských energetických závodů pracovala pod názvem Kruh samostatná skupina posluchačů Pedagogické fakulty ČB.

Od 1974 dramaticko-recitační soubor Plamen Základní devítileté školy České Budějovice-Rožnov, činný i v 80. letech.

1977 vznikl na Pedagogické fakultě Č. B. soubor Provizorium (poezie a autorské divadlo) činný ještě v 80. letech.

1979 byla založena Maringotka, autorský hudebně-divadelní soubor, působiště měla v divadelním sále bývalé orlovny v Suchém Vrbném. Ukončili činnost koncem roku 1988.

1980 byl založen amatérský divadelní soubor Za rohem. V průběhu 90. let začal působit jako (polo)profesionální sdružení, v repertoáru pohádky. 2014 – sdružení Divadlo Za rohem uvádí pohádky v rámci projektu Divadélko Růžek.

1982 uvedl jednu inscenaci divadelní soubor Střípek při Klubu mládeže SSM České Budějovice.

V 80. letech 20. stol. Imaginace, soubor při českobudějovickém Domu kultury ROH.

V první pol. 80. let 20. stol. činný Arion – divadelní soubor Krajského kulturního střediska.

V 80. letech 20. stol. byl úspěšný v národních přehlídkách Dětský recitační soubor Sluníčko Lidové školy umění.

1985–1989 Divadlo na schodech – soubor SSM při Gymnáziu Česká (Česká ul. v Českých Budějovicích).

1988 došlo k rozdělení D 111 na dva samostatné celky: činoherní interpretační divadlo D 111 a skupinu autorského divadla Volné kabaretní sdružení Druhý dech strýčka Váni, viz soubor Kabaret U Váňů. (Volné kabaretní sdružení Druhý dech strýčka Váni, od 90. let soubor Třetí dech....), v objektu nazvaném Salón u Váňů, 2014 činný, patrně profesionální.

1988–1992 amatérské divadlo Studio na hromadě při PKO (název odvozen od nově otevřeného kulturního střediska Parku kultury a oddechu v Hroznově ulici, dříve U Hromádků).

1989 A Bao A Qu, divadelní soubor Jihočeského krajského výboru Socialistického svazu mládeže.

1991 vzniklo taneční divadlo Na tenkém ledě, 2014 aktivní.

Od 1993 dětský divadelní soubor BIGY – Biskupské gymnázium, činnost zaznamenána do 2011.

V 90. letech o. s. Divadelní společnost LUK (? profesionální skupina).

1994 Soukromá škola specializační České Budějovice – ateliér tvořivé pedagogiky.

1996 hrál Divadelní spolek Bez mámy.

1997 bylo založeno Divadélko KOS (patrně poloprofesionální skupina), činnost zaznamenána ještě 2009.

1999 hrály dětské divadelní soubory – Divadlo Tabita, Dětské centrum Arpida.

2000 – 1. ročník přehlídky ochotnického divadla Budějcká Thálie.

2001 vznikla Divadelní společnost Primo Teatro při třídě prima Gymnázia Česká, aktivní po celou dobu studia do 2008.

Od 2001 divadelní spolek Na větvi, poté Ne(z)řízené divadlo (autorské divadlo). Činnost ještě 2009.

Od 2001 Divadelní společnost Okýnko, 2014 činná.

Od 2002 činné Divadlo Lannovka, které tvořily dva soubory:
Lannovka 1 – dětský a studentský divadelní soubor pracující jako součást uměleckého studia DDM České Budějovice a Divadelní společnost Lannovka (Lannovka 2). 2013 oba aktivní.

2002 vzniklo SUD – Studentské Univerzitní Divadlo. 2014 aktivní.

2002 hrál též dětský div. soubor Vanelka (patrně některá základní škola).

Od 2003 Základní škola Grünwaldova, dětský soubor Dramík, 2014 činný.

2004 vznikl na Gymnáziu Česká (Česká ulice) studentský (chlapecký) soubor Arte della tlampač. Pokračovali i po ukončení studia, 2014 aktivní.

2005 divadlo studentek Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

2005 hrál Uslintaný pes, studentský div. soubor z Česko-anglického gymnázia.

2005 na Gymnáziu Česká působil soubor Rakoncajovo divadélko.

2006 v objektu Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích se 22. 2. konal 7. ročník recitační soutěže Vrbenský rohlík.

2006–2008 zaznamenána činnost divadelního souboru Dřevomorka.

2007 Gymnázium (?), studentský soubor Čára přes rozpočet.

2008 byl založen divadelní soubor Barevný děti, vedle divadla měl i jiné aktivity, 2014 činný (nedivadelní činnost, ale v plánu nastudování pohádky).

Od 2008 PANE – pantomima neslyšících.

Od 2009 zaznamenána činnost dramatického kroužku Základní školy waldorfské, 2012–2013 loutkoherecký kroužek.

2010 divadelně-taneční uskupení Studio D&T.

Po 2010 na Gymnáziu Česká vznikl divadelní kroužek, navazující na tradici třídních divadelních souborů (viz např. Primo Teatro), 2014 aktivní.

Od 2012 divadelní skupina Logicus Theatrális, 2014 činná.

Od 2015(?) činný Dětský divadelní soubor Domu dětí a mládeže – Divoch, Malí divoši.


LOUTKOVÉ DIVADLO:

Loutkářská tradice spojená s činnosti loutkářů Kopeckých.
V 80. letech 19. stol. sem zajížděla Arnoštka Kopecká, vnučka Matěje Kopeckého, žil zde její bratr, loutkář Jindřich Kopecký (zemřel 1927).

1918 J. Kopecký prodal své loutky a celý fundus českobudějovickému Sokolu I. Ten hrál ještě koncem 40. let v Národním domě na Lidické třídě.

Koncem 1. svět. války začalo hrát loutkové divadlo Sokola II (na Lineckém předměstí), činné asi do 1946.

Ve 20. letech 20. stol. loutkové divadlo hrála také YMCA, Dělnická tělocvičná jednota, Národní jednota pošumavská a další spolky.

1940 zahájila loutková scéna Svět loutek v Pětidomí v restauraci U Holšánů, hráli v době německé okupace (v hotelu Grand), další činnost nezaznamenána.

1935–1945 Kampfova loutková scéna v sále restaurace Metropol na Mariánském náměstí.

1946 na Pražském nám. Loutkové divadlo v Husově sboru Církve československé.

1946 hrála loutková scéna Petrinum – U Petrinů vedle Růženeckého kostela.

1946 byla založena Loutková scéna města Českých Budějovic (v Hradební ulici), základ pro vznik pozdějšího profesionálního Malého divadla v Českých Budějovicích.

1947 zahájila činnost loutková scéna při III. organizaci KSČ v Komenského ul.

V 50. letech 20. stol. loutkové divadlo Závodního klubu Českobudějovických energetických rozvodných závodů (ČERZ).

V 60. letech 20. stol. Stínohra – loutkářský soubor vojenského útvaru v Č. B.

1977–78 založen společný loutkářský soubor učitelek mateřských škol, zřizovatelem byla ZO SSM mateřských škol v Čes. Budějovicích. Soubor činný i v 80. letech, od 1983 pod názvem Bodlinky. Ještě 1990 účast na krajské přehlídce.

1988 Kuťásek – divadelní soubor loutkový Parku kultury a oddechu v Českých Budějovicích.

1988–1989 Černé divadlo – divadelní soubor loutkový Domu kultury České Budějovice.

2012 Divadélko Máma a Táta, rodinné loutkové divadlo, jeho zřizovatelem je Sokol České Budějovice. 2014 činné.

2012–2013 loutkoherecký kroužek na Základní škole waldorfské.
Bibliografie:
30 LET divadelního souboru J. K. Tyla ZV ROH Jihočeských energetických závodů, koncernový podnik České Budějovice (1952–1982). České Budějovice 1982. (obsahuje seznam premiér za 30 let)

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD – KART.

100 let založení divadelního souboru J. K. Tyl. Jihočeská energetika a. s., Public relations 1995.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

BAŠTA, Ant.: O souboru mladých. AS 1973, č. 5, s. 2–3. ( Bašta začal hrát am. divadlo ve 21 letech.)

BAŠTA, Antonín: Štít města Prachatice. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 15.

BAŠTA, Antonín: Na lavici obžalovaných režisér Zahradní slavnosti. Poznámky k hronovským inscenacím. Amatérská scéna, roč.1 (Ochotnické divadlo 10), č.11, listopad 1964, s. 5–6, 1 foto. Režisér inscenace Zahradní slavnost souboru J. Zeyer z Č. Budějovic, uvedené na Jiráskově Hronově 1964 k nastudování inscenace.

BENEŠ, Jiří: Festivaly na pokračování. AS 1964, č. 7, s. 7.

BENEŠ, Jiří: Sedmý krnovský Divadelní máj. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 4–7. Foto.

BLAHYNKA, Milan: Hledání a nálezy na WP 81. Amatérská scéna 1981, č. 9, s. 1–3.

BLAŽKOVÁ, V. I. Jihočeský loutkářský festival. Čl. loutkář 1957, č. 11, s. 256.

BLAŽKOVÁ, Věra: 15. Skupovy Strakonice. Čs loutkář 1980, č. 6, s. 137.

BLÜMLOVÁ, Dagmar: Provizorium už nikoliv provizorní. Jihočeská pravda 20. 1. 1981.

BOKOVÁ, Marie: Jan Kopecký redivivus. Scéna 198, č. 19. z 1. 10. 1989.

BOŠEK, Pavel: Devátý Šrámkův Písek. AS 1965, č. 8, s. 1–2.

BRŮČEK, Josef: Dačické kejklování. AS 2007, č. 2, s. 18–19.

BUDĚJCKÁ Thálie 2002. d´ARTAMAN č. 5/2002. Vydala: Artama Praha jako přílohu časopisu Amatérská scéna č. 5/2002.

BUMBOVÁ, Stanislava: Chceme dávat lásku a krásno, říkají budějovičtí divadelníci. Budějcká Thálie. Recenze pohádky "O vodní víle" Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 272, 23. 11. 2000, s. 20.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 2002. Deník dětské scény 2002/0.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 2.–3. 4. 2004. Deník Dětské scény Trutnov – 2004/0.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Dětské divadlo v Bechyni, 15.–16. 4. 2005. Deník dětské scény Trutnov – 2005/0.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro duben 2006. Deník dětské scény 2006/0.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 4. – 6. 4. 2008. DENÍK dětské scény 2008, č. 0, s. 4, 5.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro. Deník Dětské scény 11. – 17. 6. 2010.

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 1. – 3. dubna 2011 – Vlčí bouda. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011 (viz Texty).

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 30.–31. 3. 2012 – Zahrada. Deník Dětské scény, č. 0, str. 8, 8. 6. 2012 (viz Texty).

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 45, 80, 129, 191, 198, 200, 212, 215, 216, 218, 242, 248, 281, 312, 385. Loutky: s. 101, 138, 227.

CRHA, Miroslav: Za vším hledej ženu aneb Kabaret U Váňů na Budějcké Thálii. Budějcká Thálie 2000 dospěla do své poloviny. Českobudějovické listy, Jižní Čechy, roč. 8, č. 266, 15. 11. 2000, s. 13, 1 obr.

ČERNÝ, Jaroslav: Třicátý čtvrtý Jiráskův Hronov a kritéria amatérského divadla. Původní název 34. Jiráskův Hronov a kritéria amatérského divadla. (Zmíněna inscenace Zahradní slavnost souboru J. Zeyer z Č. Budějovic.) Amatérská scéna, roč.1 (Ochotnické divadlo
10), č. 11, listopad 1964, s. 2–4. 2 fot.

ČERNÝ, Jiří: Budějcká Thálie. Po stopách ochotnického divadla v Českých Budějovicích. České Budějovice, M-ARS 1999, 160 s. kART.

ČERNÝ, Jiří: České Budějovice: Heslo pro publikaci připravovanou NIPOS Praha. Rkp. 2005.

ČERNÝ, Jiří: D 111 – okouzlená divadelnost. In: Divadla svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 42–57.

ČERNÝ, Jiří: Divadlo pro 111 České Budějovice. Rkp. pro NIPOS 2005, s. 2.

ČESKÉ divadlo po krajích. Podepsáno P. Květy 1840, č. 20.

ČESKOBUDĚJOVICKÝ Svět loutek. Podepsáno R. LS 1940/41, s. 13.

DEJL, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty. DĚTSKÉ divadelní léto v Prachaticích 1993. Tvořivá dramatika 1993, č. 9.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 350, 351; II. díl, s. 291.

DĚTSKÁ scéna – Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.–21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8–10.

DIVADLA svítící do tmy. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 70. let 20. století. Praha, NIPOS 2006, s. 150.

DIVADLA svítící do tmy. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 50.

DNES se nám nechce spát. Podepsáno -sk-. AS 1964, č. 2, s. 3.

DUBSKÁ, Alice zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FEUILLETON. Budivoj 1896, č. 2, 20, 21, 22.

FRIDRICH, Milan: Pracoval jsem s amatéry (Hofmann: Starosta). Amatérská scéna 1965, č. 5, s. 17–18.

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17–21.

GRIMMOVÁ, Michaela: Třeboňské inspirace. Amatérská scéna, roč. 21 (Ochotnické divadlo 31), č. 6, červen 1984, s. 3–4, 2 fot. Referát o přehlídce amatérských souborů Divadelní Třeboň, také k představením Johanka 1920 (soubor Šupiny Vodňany) v režii F. Zborníka a Mrtvých duší českobudějovických D 111 v režii A. Bašty.

GOTTWALD, T.: Raport o Volyňském divadelním jaru 91. Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 8.–9.

GOTTWALD, Vladimír T.: Sedm zastavení Volyňkého divadelního jara. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 7–8.

HANIGEROVÁ, Lucie – PROCHÁZKOVÁ, Hana: Zlaté vlasy děda Vševěda, zdá se, nikdy nezešedivějí. Recenze. Budějcká Thálie. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 279, 1. 12. 2000, s. 19.

HLÍDKA sokolských loutkářů. Loutkář (ročník XVIII.) 1932, č. 7, s. 152.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994, s. 45.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. AS 2005, č. 3, s. 24–28.

HOUZIM, Jiří: Volyňské divadelní jaro 95. Amatérská scéna 1995, č. 2, č. 8.

HRNČÍŘ, B. – ČESAL, M. Národní přehlídka v Ústí nad Labem. Čs. loutkář 1957, č. 5, s. 97.

HRUŠKA, Jaromír: Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 25–27.

HRUŠKA, Jaromír: Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 21.

CHAD, Jan: Máme divadlo rádi. AS 1973, č. 4, s. 5, foto.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I, s. 37.

JOSKOVÁ, Zdena: Písecká třináctka. Ochotnické divadlo 1962, č. 9–10, s. 209–211.

JUST, Vladimír: Šrámkův Písek čtvrtstoletý. AS 1982, č. 9.

JUST, Vladimír: Divadlo pro 111. Heslo Malé encyklopedie malých scén. In: Proměny malých scén. Praha, Mladá fronta 1984, s. 282.

KALINICS, Michael: Rozhlasový soubor po 45 letech. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 248, 24. 10. 2001, s. 19, 1 foto.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950. Hradec Králové, Nucleus 2005 , Díl I.

KOČVAROVÁ, Stáňa: Pohádková Třeboň. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 20–21.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22–23.

KOKTA, Zdeněk: Logický dokument vývoje. Referát. Zmíněna inscenace Zahradní slavnost souboru J. Zeyer z Č. Budějovic. Amatérská scéna, roč.1 (Ochotnické divadlo 10), č. 11, listopad 1964, s. 4–5, 1 foto.

KOPECKÝ, Stanislav: Co přinesla jihočeská divadelní přehlídka. Volyně 1993. Amatérská scéna 1993, č. 7, s. 18–19. Foto.

KOVÁŘÍK, Miroslav: WP 1989 – rok přelomu. Amatérská scéna 1989, č. 9, s. 2–4.

KOVÁŘÍK, Vladimír: Zloun. 16 posezení s Janem Přeučilem. Žďár nad Sázavou, Impreso Plus 1996, s. 46–47.

KOŽÍKOVÁ, Alena: Boj o Jihočeské divadlo. České Budějovice, Růže 1969, s. 9–20.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12–14.

KŘÍŽ, Marcel; MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

KUBEC, Jan: 100 let od založení divadelního souboru J. K. Tyl. 1895–1995. České Budějovice, Jihočeská energetika 1998, 22 s.

LANGÁŠEK, Miroslav: XI. loutkářská Chrudim aneb Konec vše napraví. Československý loutkář XII, 1962, č. 8–9, str. 191.

LANGÁŠEK, Miroslav: Chrudim po dvanácté. Československý loutkář XIII, 1963, č. 8–9, s. 193.

LIŠKOVÁ, Barbora: Historie ochotnického divadla v Českých Budějovicích. Rkp. pro MČAD 2000, 8 s. PC ART.

MACHKOVÁ, Eva: Dětem jen nejlepší. Skupovy Strakonice 1981. LOUTKÁŘ 1981, č. 8–9, s. 202–203.

MACHKOVÁ, Eva: Zisky, hledání, omyly a ambice Dětské scény 2004, AS 2004, č. 4, s. 11–19.

MALÉ divadlo. 1949–1974. České Budějovice, Růže 1974, 87 s.

MALÉ divadlo 1974–1979. České Budějovice 1979, 32 s.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 152–156.

NOVÁK, Jan: 17. Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1982, č. 8–9, s. 198.

NOVÁK Jan: Ve Strakonicích blýskání na časy? Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 152–153.

NOVÁK Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.129–130.

OKRESNÍ přehlídka ochotnických souborů... AS 1972, č. 6, s. 19.

PAUSAROVÁ, Anna – KRLÍNOVÁ, Lucie: Když někdo vybírá, většinou přebere. Recenze festivalového představení pohádky Sázka s čertem. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 278, 29. 11. 2001, s. 19.

PIRNOSOVÁ, B.: Jak se rodí nový soubor – Křest ohněm. Jihočeská pravda, polovina března 1983.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

POKORNÝ, Jiří: Prima sezóna v Českém Krumlově. AS 2007, č. 2, s. 48–50.

POKORNÝ, Jiří: Změna je život. Čs. loutkář 1990, č. 7, s. 149–150.

PORT, Jan: Budějovice. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č. 118.

PROGRAMY Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů Mělník.

PROSTĚ Prostějov. 40 let ve městě s poezií – Wolkrův Prostějov 1957–1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997, s. 79.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Sezimovo Ústí 84. Čs. loutkář 1984, č. 5, s. 106–107.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha, vyd. AMU 2008, s. 28–29.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Kaplická a předkaplická mozaika. Čs. loutkář 1985, č. 12, s. 272–274.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo hrané dětmi v roce 1993. Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 5.

POŠÍVAL, Zdeněk: Návrat k sousedské divadelnosti (Volyně ´96). Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 5–6.

POŠÍVAL, Z. – ZBOŘIL, M.: Jihočeská přehlídka. Amatérská scéna 1979, č. 6, s. 3–4.

RECENZE natruc. (Podepsáno K.M.) Jihočeská pravda 8. 4. 1965.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Vydává: Dobré divadlo dětem a IPOS. Praha 2001, s. 65, 67. kART.

RICHTER, Luděk: Bechyňské jaro 2009, 3.–5. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 5, 6. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

RICHTER, Luděk: Děti / hry / divadlo. Čs. loutkář 1989, č.10, s. 228–231.

RICHTER, Luděk. Most ´89. Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 201–203.

RICHTER, Luděk: Jižní Čechy: polojasno, místy sněžení, chladno. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 150.

ROZHOVOR s Milanem Fridrichem, režisérem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Rozmlouvající nepodepsán. Dojmy z festivalu. Zmíněna inscenace Zahradní slavnost souboru J. Zeyer z Č. Budějovic. Amatérská scéna, roč.1 (Ochotnické divadlo 10), č.11, listopad 1964, s. 7–8, 2 foto.

SCHEJBAL, Milan: Popelka "slaví" čtvrtstoletí. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 13–17.

SKÁLA, K.: Loutkové divadlo Sokola I v Českých Budějovicích. Loutkář 1927/28, č. 2–3, s. 58.

SLAVÍK, Mirek: Pohádková Třeboň 2001, AS 2001, č. 3, s. 32.

SOUČASNÉ amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 14.

STARÝ, K.: Loutkové divadlo Sokola II v Českých Budějovicích. L 1927/28, s. 59.

STRÁSKÁ, Helena. Loutkářské Borovany. Čs. loutkář 1985, č. 5, s. 116.

SVOBODA, Radim: Jedenácté JARO v Bechyni 2003. Deník dětské scény 2003/0.

SVOBODA, Radim: Jedenácté JARO v Bechyni 2003. Deník dětské scény 2003/0.

SVOBODA, Radim: Divadelní přehlídka (Dětská scéna) Bechyňské jaro 2007. DENÍK dětské scény 2007, č. 0.

ŠEBKOVÁ, Alena. Přehlídka okresu České Budějovice. Čs. loutkář 1984, č. 3, s. 68.

ŠPALKOVÁ, Dominika / NOVOTNÁ, Lenka: Dětská scéna 2007. Deník Dětské scény 2007, č. 5, s. 91.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: V jižních Čechách se urodilo. AS 1981.

TOMAS, Karel: Jak vypadal druhý nultý ročník Bechyňského Perlení? Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 3.

TROJAN, Pavel: Iva Janžurová. Praha, Unholy cathedral, 1998.

TÝN NAD VLTAVOU. Přehlídka divadel hrajících pro děti. AS 2005, č. 2, s. 79 Zprávičky. (MS)

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna ´99. Tvořivá dramatika 1999, č. 2.

VÁŇA, Eduard: Jihočeská revue 1990, č. 1.

VEDRAL, Jaroslav: Hronov jubilejní-nejubilejní. Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 5–7.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 22, 172.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Dívčí válka zakončila smířením Budějckou Thálii. Přehlídka ochotnických divadel. Recenze. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 279, 1. 12. 2000, s. 14.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Hráči zahájili přehlídku ochotníků. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 257, 3. 11. 2001, s. 18.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Furianti jako tragičtí hrdinové. Budějcká Thálie. Recenze inscenace Naši furianti v podání divadelní společnosti D111. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 263, 11. 11. 2000, s. 14.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Poslední štace na Budějcké Thálii. Recenze. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 281, 3. 12. 2001, s. 17.

VOJTA, Jaroslav: Cesta k Národnímu divadlu. Praha, Orbis 1962, s. 62.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771–1824. Praha, Orbis 1956, s. 508.

VORÁČEK, Jan: Zeyerovci na Hvaru. (Starosta.) Amatérská scéna 1966, č. 1, s. 3–4.

VOSTÁREK, Karel: Předávání travního žezla v Bechyni. 14. Divadlo v trávě. AS 2006, č. 5, s. 41–43.

V.S. Krajský festival. Čs. loutkář 1957, č. 9, s. 216.

VÝROČNÍ zpráva Základní školy waldorfská a mateřské školy České Budějovice o.p.s. za školní rok 2010/2011.
VÝROČNÍ zpráva Základní školy waldorfská a mateřské školy České Budějovice o.p.s. za školní rok 2011/2012.

ZAHRADNÍ SLAVNOST. Poznámky k hronovským inscenacím. Amatérská scéna, roč. 1 (Ochotnické divadlo 10), č. 10, říjen 1964, s. 10, nepodepsáno. O inscenaci Zahradní slavnost souboru J. Zeyer z Č. Budějovic, uvedené na Jiráskově Hronově 1964.

ZAJÍC, Vladimír: Bechyňský sekt aneb Perlení 05. Amatérská scéna 2005, č. 1, s. 13–17.

ZAJÍC, Vladimír: Prvé Dačické kejklování, 9.–11. března, A. D. 2001. Amatérská scéna, 2001, č. 2, s. 9–10, foto Hráči.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… AS 2007, č. 2, s. 29–30.

ZAJÍC, Vladimír: 43. Třešťské divadelní jaro L. P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25–29.

ZÁVODSKÝ, Vít: Akademická Thálie popáté. AS 1980, č. 8, s. 14.

ZÁVODSKÝ, Vít: Akademické Brno. AS 1979, č. 3, s. 15.

ZÁVODSKÝ, Vít: Národní přehlídka studentských divadel. AS 1980, č. 2, s. 9.

ZÁVODSKÝ, Vít: Za rozvoj vysokoškolských divadel. AS 1981, č. 10, s. 16. Foto: České Budějovice, Dnes naposled.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 1. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 4, 7, 10, 14, 15. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Po roce opět ve Volyni. Amatérská scéna 1992, č. 8, s. 16.

Z ČESKÝCH Budějovic. Podepsáno -r-. Květy 22. a 24. 1. 1846.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 15.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.


WEBOVÉ stránky přehlídky Budějcká Thálie – http://www.budejckathalie.wz.cz/program.doc

WEBOVÉ stránky souboru Arte della Tlampač – http://www.tlampac.cz/ – 16. 11. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky souboru Barevný děti – http://barevnydeti.org/ – 18. 11. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky Divadélka KOS – http://divadelko-kos.wz.cz/ – 24. 11. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky Divadélka Máma a Táta – http://www.divadelkomamatata.estranky.cz/ – 24. 11. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky souboru D111 – http://d111cb.sweb.cz/ – 9. 12. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky Gymnázia Česká – http://www.gymceska.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=225:primo-teatro&catid=58:esky-jazyk&Itemid=66

WEBOVÉ stránky Jihočeského divadla – O Malém divadle – http://www.jihoceskedivadlo.cz/maledivadlo/o_malem_divadle – 14. 5. 2014.

WEBOVÉ stránky Kabaretu u Váňů – http://www.kabaretuvanu.cz/ – 13. 12. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky Divadla SUD – www.divadlo-sud.cz – 4. 1. 2015, IT.

WEBOVÉ stránky Divadelního spolku Tyl – http://www.dstylcb.cz/ – 28. 4. 2014, IT.

WEBOVÉ stránky ZUŠ Piaristické náměstí – http://www.zuspiaristicke.cz/ – Literárně-dramatický obor – 15. 1. 2015, IT.


INTERNET – zpravodaj BudNews.cz z 29. 4. 2005 – http://www.budnews.cz/clanek.php?id_clanku=11377 – 18. 5. 2014.

INTERNET – Encyklopedie Českých Budějovic – Loutkářství a loutkové divadlo – http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/loutkarstvi-a-loutkove-divadlo – 13. 12. 2014, IT.


FACEBOOK – https://www.facebook.com/pages/Logicus-Theatrális/371429076273180?ref=stream


Amatérská scéna 1964, č. 10, též č. 11, s. 6. Foto Zahradní slavnost.
Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 2, foto Starosta – manželé Mollovi – J. Baštová a L. Huml; s. 5 – foto Starosta – Moll L. Huml, Nachtigal – A. Bašta.

České divadlo 1940, č. 2, s. 32; č. 5, s. 92.

Československé divadlo 1925, č. 9, s. 112; č. 19, s. 302.
Československé divadlo 1929, č. 10, s. 160.

Českobudějovické listy, 23. 2. 2006.
Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 263, 11. 11. 2000, s. 14.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 71.
Ochotnické divadlo 1932, č. 2, 3. str. ob. (?), č. 4 (?), 3. str. ob., č. 7, 3. str. ob, č. 9 (?), 3. str. ob.
Ochotnické divadlo 1962, č. 8, 2. s. obálky – foto, č. 9–10, s. 211, foto.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 26.
Thalie 1897–8, č. 5, s. 38;
Thalie 1898–9, č. 13–14, s. 111.
Thalie 1899, č. 5, s. 42.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 42.

Videozáznam představení Faust na FEMAD 1996 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Zpravodaj XIX. Šrámkova Písku 1.–7. 6. 1975.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 1; 1948, č. 3, s. 3.
Archivy:
České Budějovice, Státní okresní archiv:

1926–1929 kniha zápisů schůzí výborových a členských; 1926–1931 pokladní kniha; Kniha zápisů schůzí 1944–1951, likvidace spolku (I/1), činnost spolku (repertoár, místa zájezdů, pořádání večírků aj.).
Tylova ochotnická družina, České Budějovice, 1926–1931. Ev. č. pomůcky 128. Inventář,1963, Autoři pomůcky: A. BRYCHOVÁ.
Spolek pro postavení nové divadelní budovy, České Budějovice, 1937–1949. Ev. č. pomůcky 119.

Název fondu (sbírky): Pěvecko-ochotnické sdružení katolíků farnosti sv. Jana Nepomuckého České Budějovice.
Časový rozsah: 1939–1942.
Metráž: 0,11 bm (z toho nic není zpracováno).

Název fondu (sbírky): Zeyer, ochotnicko vzdělávací spolek České Budějovice.
Časový rozsah: 1924–1965.
Metráž: 0,16 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,11 bm nezpracováno.
Tematický popis: Vzdělávací, lidovýchovná a divadelní činnost.
Archivní pomůcky:
BRYCHOVÁ A.: OCHOTNICKO-VZDĚLÁVACÍ SPOLEK J. ZEYER ČESKÉ BUDĚJOVICE, 1924–1951. Prozatímní inventární seznam, 1963, s. 3, ev. č. 127.

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123

Jihlava, Státní okresní archiv:
Okresní úřad Jihlava, spisy 1948/8, č. 3330

Nové Hodějovice, kronika České státní školy menšinové 1922–1937,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1514&page=1&search=Hodějovice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Pardubice, Státní okresní archiv, Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar.1, i .č. 13

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace:
Plakáty, nezařazeno.--

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i. č. 3850, ka 3225.

Praha, NIPOS, Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
5. BUDĚJCKÁ Thálie 2004, 3.11.–28.11.2004, Programový leták.

Praha, Národní archiv:
Boleslav:
Fond ZU Spolky 1931–1934, i. č. 394/3927/1931, DOS Boleslav (zal.).

Bozděch:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/353/1916, SDO Bozděch.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5196/1925, SDO Bozděch (deposity).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3015/1935, SDO Bozděch.

Čechie:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3592/1921, JDO Čechie.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4054/1923, JDO Čechie (změna).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5466/1924, SDO Čechie (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7030/1934, SDO Čechie (zánik).

Dalibor:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/84/39/1903, Spolek českobudějovických ochotníků Dalibor.

Dramatické studio:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3290/1944, DS.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3368/1943, Pěvecko ochotnické sdružení katolíků, zapsáno jako Dramatické studio.

Jitřenka:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8016/1920, Zábavní a vzdělávací kroužek Jitřenka.

Lumír:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9546/1937, Ochotnicko pěvecký a hudební spolek Lumír.

Mayer:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/5416/1931, Div. jednota J. K. Mayer (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2838/1948, Div. jednota J. K. Mayer.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2838/1948, Div. jednota J. K. Mayer.

Spolek pro postavení nové div. budovy:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3925/1928, Spolek pro postavení nové div. budovy.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/672/1928, Spolek pro postavení nové div. budovy (dávka).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2793/1934, Spolek pro postavení nové div. budovy (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1746/1947, DS změněn na Spolek pro postavení nové div. budovy.

Tyl:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3731/1936, OS Tyl.

Tylova ochotnická družina:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6029/1926, Tylova ochotnická družina (zal.).

Vlastimil:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4832/1921, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8096/1933, SDO Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2821/1934, SDO Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3188/1936, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9392/1939, SDO Vlastimil.

Vltavan:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/5603/1935, ČOS Vltavan.

Zeyer:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4364/1919, OS Julius Zeyer.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3609/1929, Ochotnicko vzdělávací spolek Julius Zeyer (změna).

Praha: Národní muzeum, divadelní odd., sbírka plakátů:
C 13 252-4, Pl 1896, 1911, 1913.
P-10-A-381a_3_C13.254.


Třeboň, Státní oblastní archiv:
Evidenční č. pomůcky: 1751.


Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Předčice, kronika obce 1928–1990,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=122750&page=1&search=Předčice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Opařany, kronika obce 1954–1969, snímek 27,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=12&page=1&search=Opařany&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Deštná, kronika města 1933–1963, snímek 82,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81

Praha, Státní ústav památkové péče:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 26726/3-5423: Budova městského divadla čp. 424.

Videozáznam představení Hráči na DT 2001 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Faust na FEMAD 1996 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Revizor na DT 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Videozáznam představení Naši furianti na DT 2000 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

České Budějovice, Budweis,  Německý dům, 1912
České Budějovice, Budweis,  Německý dům, dobová pohlednice
České Budějovice, Budweis,  Německý dům, interiér 1912
České Budějovice, Divadelní společnost D111, Bludiště, 1989
České Budějovice, divadlo, 2005
České Budějovice, Jihočeské divadlo, Port, Jan: Budějovice, rkp. části studie, s. 4, 1930
České Budějovice, Jihočeské divadlo, Port, Jan: Budějovice, rkp. části studie, s. 5, 1930
České Budějovice, Jihočeské divadlo, Port, Jan: Budějovice, rkp. části studie, s. 6, 1930
České Budějovice, Jihočeské divadlo, průčelí
České Budějovice, Jihočeské národní divadlo, 1939–1940
České Budějovice, Logo přehlídky Budějcká Thálie, 2000
České Budějovice, Loutkové divadlo Sokola I, Proscénium s pohádkovými motivy a s oponou, Karel Chochola, 192x
České Budějovice, Sokol, sokolovna
České Budějovice, Sokol, sokolovna
České Budějovice, Sokol, sokolovna, 1940
České Budějovice, Sokol, sokolovna, 1940
České Budějovice, staré divadlo, pol. 20. stol.
České Budějovice, titul publikace 100 let založení divadelního souboru J. K. Tyl, 1995
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
Titulní strana knihy Jiřího Černého Budějcká Thálie, 1999


Mapa - České Budějovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
České Budějovice, staré divadlo, pol. 20. stol.
České Budějovice, Jihočeské národní divadlo, 1939–1940
České Budějovice, Logo přehlídky Budějcká Thálie, 2000
Titulní strana knihy Jiřího Černého Budějcká Thálie, 1999


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.